1

ಆಕೆ…ಆಕೆ
ಯಾರಿಗೆ ರೂಪಕ ?
ಅವನಿಗೋ ?
ಪ್ರೀತಿಗೋ?

ಅಂಗಳದಿ ಅರಳಿದ ಹೂವ
ಕಂಡು ಸೊಗಸ
ಕಣ್ಣ ತುಂಬಿಕೊಂಡಳಲ್ಲ,
ಬರಿದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಮನದೊಳಗೂ ತುಂಬಿಹೋದದ್ದು
ಅರಿವಿಗೇ ಬರಲಿಲ್ಲ

ಕಣಿವೇಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ
ಆದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದ
ಆಲಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ,
ಕಣ್ಣನೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ,
ಅದೆಂಥದೋ ಭಾವ
ಅವಳ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ

ತಣ್ಣನೆ ಹರಿಯುವ ಝರಿ,
ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ,
ಮಧ್ಯೆ ತೇಲಿ ಬರುವ ಕೊಳಲ
ಉಸಿರಿನೋನ್ಮಾದ
ಮೋಹಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ,
ಕರಗಿ ಹೋದಳು

ಅವನ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ,
ಅದನೂ ಬಯಸಿದವಳಲ್ಲ
ಹೂವ ಮುಡಿದು
ಚೆಲುವೆಯಾಗ ಮನಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ್ಲ

ಏಕೋ ಏನೋ ಆಕೆಗೂ
ತಿಳಿಯದು
ಹೂವ ಸೊಬಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು,
ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ

ಆಕೆ…ಆಕೆ..
ಯಾರಿಗೆ ರೂಪಕ ?
ಪ್ರೀತಿಗೋ? ಅವನಿಗೋ ?