ಮಿತ್ರಬಂಧ

ನಿಸೂರಾಗುವುದೆಂದರೆ… ಶ್ರೀಶನ ಹೊಸ ಕವನ

ಶ್ರೀಶ ಉಡುಪ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದುತ್ತಾನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಓದಲು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೆ “ಮಾನಸ”ದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವನವಿದು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ. ನಿಸೂರಾಗುವುದೆಂದರೆ…  ರಾಸ್ಕಾಲ್ನಿಕೋಫ್ ಬೈಬಲ್ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೇ ಆ ನೆನಪ ತರ್ಪಣ? ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮುಖ ಅದೆಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಸೂರಾಗಿದ್ದೆ- ಅಂತ … ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ