ಚೆಂದದ ಗೊಂಬೆಗೆ ಹೆಸರಿಡಲು ಊರೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಿದರು. ಎಲ್ಲೂ ಚೆಂದದ ಹೆಸರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಂತಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳೂ ಪಂಚಾಂಗ, ನಕ್ಷತ್ರ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಡಲು ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಗು ಚಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹುಚ್ಚಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡು “ಬಚ್ಚಿ” ಎಂದು ಕರೆದಳು. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ…”ಅದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಬಿಡು…!’

ನನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಫೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಹೋಗಿ.