ಹೌದು, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕನಸು. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈಗ ತಾನೇ ಕಲಿಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ, ಒಂದೆಡೆಗೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು.ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮುಗಿದ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಸಾಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ.