ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ
ನೆನಪಿಗೆ
ಎಂಥಾ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳು
ನನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
ಇಂದಿಗೂ
ಹಗಲೂ ಇರುಳು !
***
ಆ ದಾರಿಯಲಿ
ನೀನು
ಬರಬೇಡ
ನನಗೀಗ
ಆ ಹಾದಿ
ನೆನಪಿಲ್ಲ
***

ನೆನಪಿರದ
ಹಾದಿಯಲಿ
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದರೂ
ನೀನು
ಮರೆತು ಹೋಗುತಿ
***
ಬೆಳಕು ಮುಗಿವ ಮುನ್ನ
ನನ್ನೊಳಗೆ
ಬಂದು ಬಿಡು
ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿ ದೀಪ

ಆ ಮೂಲೆಯೊಳಗೆ
ನೀನಿರಲು
ಹೊರಗೇಕೆ ಬೇಕು
ಮತ್ತೆ
ಆ ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕುವ
ಬೆಳಕು
***
ಕತ್ತಲೆಯ ಕಂಡವರು
ಬೆಳಕನ ಹುಡುಕುವರು
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ ಕರಗಿದವರು
ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದರು