ಹೀಗೆ ಹೊಳೆದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ. ಬಿಕ್ಕಿದ ಸಾಲುಗಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹಾಯ್ಕುಗಳೋ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣೆದ ಸರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಬೀರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಂಡು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. 

*

ಸುರಗಿಗೆ 

ಯಾಕೋ 

ಬೇಸರ

ಯಾರ ಮುಡಿಗೂ

ಏರಲು

ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ

*

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ 

ಕೋಲು

ಅವನ 

ಕೇಳಿತು

ಯಾರು

ಅತಂತ್ರ ?

*

ನಗು

ವಂಚಿಸಿತು

ಹಾಗೆಂದು 

ಅಳೂ ಸಹ

ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ

ನಾನೀಗ

ಮೌನಿಯಾಗಬೇಕು

ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ 

ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ

ಬಾಯಿಯನ್ನಲ್ಲ 

*