ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಸಾಲುಗಳು.  ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಹೇಳಿ.

ನಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರದ
ಮೊಗದಲಿ
ಬಿದ್ದ ಗುಳಿ ತೋರಲೇ ಇಲ್ಲ
*
ಬೆಳಕು
ಕತ್ತಲೆಯ ಹೊದ್ದು
ಮಲಗಿತು
ಕತ್ತಲೆಗಂದು
ಜಾಗರಣೆ
*
ಕಪ್ಪು
ಮದುವೆಯಾಗಲು
ಬಯಸಿತು
ಬಿಳಿ
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ
ಕೆಂಪನ್ನು
ಕಪ್ಪು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ
ಹಸಿರು, ಹಳದಿ…
ಯಾರೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಕಪ್ಪು ಇಂದಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
*
ಅಂಗಳದಲಿ
ಬಿದ್ದ
ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ
ಆತ
ಅವಳನ್ನು
ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ
*
ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ
ಅವನಿಗಾಗಿ
ಕಾದವಳು

ತಿಂಗಳೂ
ಕಾದಳು !
*
ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ
ಚರ್ಚಿಸತೊಡಗಿದವು
ತಮ್ಮ
ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ
ಅಲ್ಲಿ…ಇಲ್ಲಿ.. ಅದೂ…ಇದೂ
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವು