ನಡೆದ
ಪಾದಗಳು
ಸವೆದಿವೆ
ಒಂದೆರಡೂ ಗೆರೆಗಳು
ಉಳಿದಿಲ್ಲ
ನನ್ನದೆಂದು
ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ
***
ಮೌನದೊಳಗೆ
ಹೊಕ್ಕು
ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡಲು
ಮಾತು
ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ
***
ಅವಳ
ಮುಂದೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ತೆರೆದಿಡಲು
ಹೋದೆ
ಯಾಕೋ
ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನೊಳಗೇ
ಅವಿತುಕೊಂಡ
ನನಗೆ
ಅವಳೂ
ಕಾಣದಾದಳು !