ಮಳೆ ನಿಂತ
ಮೇಲೆ
ಹನಿ ಉದುರಿತು

ಅದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ
ಅತ್ತ
ಮುಗಿಲಿನ
ಕೊನೆ ಹನಿ
****
ದೀಪ ಆರದಿರಲಿ
ಎಂಬುದು
ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ

ಅದರೊಳಗೆ
ಅವನಿದ್ದಾನೆ
ಕಣ್ಣತುಂಬುತ್ತಾನೆ

ಆರಿದ ಹೊತ್ತು
ನಾನೂ
ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇನೆ !
****
ಕಣ್ಣಂಚಿಗೆ
ಬಂದು ನಿಂತ
ಹನಿಗೂ
ಅವಳ ಮೇಲೆ
ಕರುಣೆ
ಉದುರಿ ಹಗುರವಾಗಿಸಿತು !
*****