ಕೊಳದಲ್ಲಿ
ಕಾಲುಚಾಚಿ
ಕುಳಿತಿದ್ದೆ

ತಣ್ಣನೆಯ
ಸ್ಫರ್ಶ
ಅವಳನ್ನೇ
ನೆನಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು

ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ
ಮೀನುಗಳೂ
ಅದನ್ನೂ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು !
***
ಮಳೆಯ ಮೊದಲ
ಹನಿ
ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣ
ಮಾತು ಮುಸುಕೆಳೆದು
ಮಲಗಿತು
ನನ್ನೊಳಗಿನ
ಮೌನ
ಅಂಗಳಕೆ ಜಿಗಿಯಿತು
ಅದಕೆ
ಹನಿಗಳೆಲ್ಲಾ
ಮುತ್ತಾಗುವುದ ನೋಡುವ
ತವಕ
***
ಕನಸು ಕಟ್ಟುವ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಬರೀ ಕತ್ತಲೆ
ನನಸಾಗುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ
ಭಾರೀ ಬೆಳಕು
ಬೆಳಕ ಹಿಡಿದವ
ಸಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು
ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ !