ಆಗಸ
ನಿತ್ಯವೂ
ಕಾಯುತ್ತದೆ
ಸೂರ್ಯ
ಚಂದ್ರರಿಗಾಗಿ

ತಾರೆಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ
ಕಾಯುವುದು
ನಿರಭ್ರ
ರಾತ್ರಿಗಾಗಿ

ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ
ಅಷ್ಟೇ
ಹೊಳೆದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ
ಉಳಿದ ತಾರೆಗಳು
ಹೊಳೆಯುವವರೆಗೆ !