ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದನಿಸಿ ಏನನ್ನೋ ಬರೆದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಕೋರರು (ಬ್ಲಾಗಿಗರ ಅಂಗಣದಿಂದ) ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಳಗೆ (ಬ್ಲಾಗಿಷ್ಟರೊಳಗೆ) ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚೇತನಾರೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನಾವಡ