ಬದುಕ ಅಂಬರದಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧದ ಸೂರ್‍ಯ
ಉರಿಯತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ಅವನ ಬೆಳಕ ಹೀರಿ
ನಾವೆಲ್ಲಾ ತಾರೆಗಳಾಗಿ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಅವನು ಸದಾ
ಉರಿಯುತ್ತಿರಲಿ
ನಾವೂ ಹೀಗೆ
ಬೆಳಗುತ್ತಿರೋಣ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಷಯಗಳು.